Loading ...

Energetický manažment

Pre správcov budov je veľmi dôležité sledovanie efektívnosti spotrieb energií v budovách. Z tohto dôvodu Chastia FM disponuje silným nástrojom pre podporu vyhodnocovania a analýz v oblasti výroby, distribúcie i spotrieb energií za jednotlivé budovy i za jednotlivých koncových zákazníkov.

Chastia FM v tejto oblasti umožňuje najmä:

 • Evidovať klimatické podmienky (vonkajšie teploty a dennostupne).
 • Automaticky generovať rôzne bilančné výstupy – od nákupu palív a ďalších pomocných médií, cez výrobu tepla a teplej vody a distribúciu ku koncovým zákazníkom až na odberné miesta.
 • Automatickú analýzu viacpalivových zdrojov tepla (plyn-uhlie-biomasa-tepelné čerpadlo-kogeneračná jednotka-OST a podobne) – takéto analýzy bývajú väčšinou pri klasickom vyhodnocovaní veľmi zdĺhavé. Prednastavené algoritmy umožňujú v Chastii FM zvládnuť analýzy plne automaticky.
 • Automatické vyhodnotenie normatívov.
 • Automatický výpočet skutočnej účinnosti tepelných zariadení.
 • Automatický výpočet normatívnej účinnosti tepelných zariadení a porovnanie so skutočnou účinnosťou.
 • Automatický výpočet dodatkového zisku.
 • Automatický výpočet skutočnej variabilnej zložky ceny tepla.
 • Generovať podklady pre výpočet ceny tepla.
 • Vyhodnocovať energetickú efektívnosť prevádzky, investícií a podobne, metódou Monitoring & Targeting.
 • Analyzovať hospodárenie s energiami prostredníctvom parametrických reportov a grafov.
 • Definovať vlastné analytické výstupy.