Loading ...

Technická správa nemocnice efektívne a s prehľadom!

Efektívna správa budov
a technických zariadení

Centralizované nahlasovanie a riešenie porúch

Evidencia spotrieb a šetrenie nákladov za energie

Nepotrebujete čiastkové riešenia

Každé zdravotnícke zariadenie potrebuje mať dôkladný prehľad o stave svojho majetku. Pri nemocniciach je obzvlášť dôležité disponovať aktuálnymi informáciami o technickom stave hlavne medicínskej techniky a jej momentálnom využití. Nepresné údaje by mohli znamenať zmeškanie nevyhnutných revízií a prehliadok. V najhoršom scenári priniesť aj fatálne následky na zdraví pacientov. 

Evidencia porúch by nemala byť chaotická a ich vyriešenie trvať príliš dlho.  

Ak sa chce nemocnica vyhnúť neúmerne vysokým nákladom za energie, ich spotreba by mala byť dôsledne monitorovaná. 

Informačný systém Chastia poskytuje hotové a v praxi overené riešenia pre efektívnu správu modernej nemocnice.  

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť.  

Benefity pre vašu nemocnicu

Rýchly a prehľadný prístup
k informáciám

Centrálna databáza dokumentov, s prístupom pre všetky oprávnené osoby, umožní získavať informácie rýchlo a priamo. 

Ucelený pohľad na technický stav
a využiteľnosť objektov a zariadení

Informácie o využívaní majetku a o jeho technickom stave sú aktuálne a súhrnné, vďaka čomu dokážete promptne reagovať na vzniknuté požiadavky.

Efektívne hospodárenie s energiami

Evidencia a rozpočítavanie spotrieb energií v rámci všetkých objektov, priestorov a zariadení je v systéme Chastie prehľadné a komplexné.

Kvalitný reporting

Systém vám umožní viesť dôkladnú evidenciu všetkých potrebných ukazovateľov, vďaka ktorej dokážete vytvárať spoľahlivé reporty.

Naše skúsenosti
v číslach
 

12rokov v segmente

40 spravovaných nemocníc

100000 zaevidovaných zariadení

Nový softvér prináša riešenia

Softvér Chastia prináša riešenia do mnohých oblastí. Softvér je navyše modulárny, čo zákazníkovi umožňuje grafický informačný systém budovať postupne.

Pasportizácia majetku

Softvér umožňuje viesť detailnú centrálnu evidenciu vami vybratých objektov, medicínskych aj nemedicínskych zariadení, s možnosťou ich grafického znázornenia. 

Evidencia plôch a priestorov

Riešenie Chastia ponúka evidenciu všetkých základných údajov o všetkých priestoroch, objektoch, podlažiach a pod. založenú na kategorizácii podľa typov priestorov a ich využiteľnosti, podľa nájomcov atď.

Centralizovaná správa dokumentov

Dokumenty potrebné pre činnosť nemocnice môžete mať vďaka softvéru od Chastie uložené prehľadne v jednej databáze a s prístupom pre všetky oprávnené osoby.

Riadenie údržby

Softvér rieši plánovanú údržbu na základe predpisov a vyhlášok, aj neplánovanú údržbu prostredníctvom webovej aplikácie Chastia ONE.

Helpdesk

Riešenia Chastie ponúkajú možnosť nahlasovať požiadavky pomocou webového rozhrania.

Evidencia a rozpočítavanie spotrieb energií

Softvér vám umožní evidovať rôzne parametre pre odberné, meracie miesta a následne tieto údaje spracovávať. 

Energetický manažment

Systém vytvára prehľadné analýzy, porovnania a reporty potrebné pre správne rozhodnutia pri riadení prevádzky nemocnice.

Jednoduchá príprava a evidencia nájomných zmlúv

Systém Chastia umožňuje jednoduché generovanie a prípravu nájomných zmlúv na základe upraviteľných šablón dokumentov kompatibilných s MS Word.

Došlé platby a pohľadávky

V nadväznosti na fakturáciu Chastia dáva možnosť evidovať došlé platby a na ich základe porovnaním s vystavenými faktúrami detailne sledovať pohľadávky.

Referencie

Vaše ďalšie kroky

Dohodnite si stretnutie s naším pracovníkom. Pozrieme sa na to, ako fungujú vaše súčasné procesy a aké máte očakávania.

Navrhneme riešenie presne podľa toho, čo potrebujete.

Nasadíme softvér Chastia a vy získate ďalšiu príležitosť, ako rozvíjať modernú nemocnicu.

Informačné procesy nemusia byť pomalé a neprehľadné

Ak má nemocnica nepresne zmapované využitie a technický stav medicínskej a nemedicínskej techniky, ohrozuje to efektivitu jej hospodárenia.  

Chýbajúca centralizovaná evidencia porúch vnáša do technickej správy nemocnice zbytočný informačný chaos.  Pri neúplnom prehľade o vykonaných revíziách a plánovaných úkonoch v rámci údržby  nemocnice hrozí, že zmešká termíny revízií a prehliadok. V ohrození môže  byť aj zdravotný stav pacientov. 

Zvýšené náklady nemocnice môže spôsobovať aj nedôsledné monitorovanie spotrebovanej energie. 

Informačný systém Chastia prináša do fungovania nemocníc prehľadnosť a jednoduchosť pri spracovávaní informácií, úsporu práce, optimálnejšie využitie pracovného času zamestnancov, lepší prehľad o technickom stave a obsadenosti priestorov a zariadení. Dôležitou súčasťou systému je aj energetický manažment, ktorý napomáha k energetickej hospodárnosti objektov a zariadení. Implementácia softvéru Chastia povedie k zrýchleniu procesov a v konečnom dôsledku k úspore nákladov.